Научноизследователска инфраструктура

Проект №, година

Ръководител на проекта, катедра

Закупен апарат

(название, модел)

Функции на апарата, лабораторията

 

Проект № 08-16, 2016 г.

Подобряване на условията за научно -изследователска инфраструктура в катедра Агроекология

Доц. д-р П. Запрянова, катедра „Агроекология и ООС”

Муфелна пещ Nabertherm (30-3000 )

Сухо опепеляване на растителни и др. проби

рН-метър  Hanna instruments

Определяне на рН в почви, води, хранителни разтвори и др.

Кондуктометър

Delta OHM HD2205.2

Определяне на електропроводимост в почви, води, хранителни разтвори и др.

Сушилен шкаф

Raypa

Подготовка на проби за анализ

Прецизна везна Adam Nimbus (обхват 420 g, отчитане 0.001 g)

Прецизно претегляне на почви, растения и др.

Проект

15-18/2018

Доц. д-р К. Костадинов

Катедра Зеленчукопроизводство

PAR-FluorPen FP 110/S

Измерва хлорофилната флуоресценция на растения при лабораторни и полски условия

2016

Доц. Доньо Гънчев

Кат. Обща химия

Инфрачерве

н термометър DT8380

Измерва температурата на повърхността. Диапазон (-50 ÷380 С)

2016

Дигитален микроскоп

Увеличение 100 х

Проект

10-18/2018

Тенсиометър KRUSS

Измерва повърхностното напрежение на течности

Проект

№ 03-08 / 21.03.2018

проф. Андон Василев

Chlorophyll content meter CCM-300)

(Апарат за измерване  съдържанието на хлорофила)

Определя недеструктивно (без откъсване на листата)  общото съдържание на хлорофил в листата на растенията. Закупуването на апарата е финансирано с 10000 лв.  от средствата на АУ-Пловдив, предоставени целево от държавния бюджет за научна дейност. Средствата са предоставени съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 3 / 27.11.2015 на МОН като допълнителна финансова помощ към текущ научен проект към МОН № Н16/35 (2017-2020)