Нормативни документи

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за РАС в РБ

Постановление № 11 към ППЗРАСРБ

Правилник на АУ за прилагане на ЗРАСРБ

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на комисията за развитие на академичния състав на Аграрния университет

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни Изследвания"

ПРАВИЛНИК за включване на академичния състав в научно-преподавателска дейност след възрастта за пенсиониране

Заявление до Ректора за удължаване на трудови договори на преподаватели при навършване на пенсионна възраст

ПИСМО от Министъра на образованието, младежта и науката относно прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България

Закон за авторското право и сродните му права