Асистент

28.04.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност асистент по област на висше образование: Област на висше образованиеen; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Научна специалностbg, обявен в ДВ, бр. бр. 94/04.12.2015 г. и единствен кандидат Кандидатbg

Председател на научното жури: Председател на научното журиbg

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на Кандидатbg

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.05.2016 13:00 в Място