Доцент

24.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.3 Животновъдство; научна специалност: Овцевъдство и козевъдство, обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Атанас Вучков

Председател на научното жури: проф. дсн Димитър Греков

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Атанас Вучков

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2021 11:30 в Зала № 222 на катедра „Животновъдни науки“ (или он-лайн чрез платформата Microsoft Teams)


12.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Почвознание, обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Виолета Вълчева

Председател на научното жури: доц. д-р Ваня Делибалтова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Виолета Вълчева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.04.2021 11:30 в онлайн платформата „Microsoft Teams“. При възможност за присъствено провеждане - катедра „Агрохимия и почвознание“ на ФА при АУ-Пловдив


09.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.2 Растителна защита; научна специалност: Растителна защита (хербология), обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Аньо Митков

Председател на научното жури: проф. д-р Мая Димитрова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Аньо Митков

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.04.2021 11:30 в Заседателната зала на факултет по агрономство


08.03.2021

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление: 6.1 Растениевъдство; научна специалност: Мелиорации, обявен в ДВ, бр. бр. 98/17.11.2020 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Радост Петрова

Председател на научното жури: проф. д-р инж. Куман Куманов

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Радост Петрова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.04.2021 11:00 в Зала № 22 на Факултета по Лозаро-градинарство


19.09.2018

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.9 Туризъм; научна специалност: ., обявен в ДВ, бр. 36/27.04.2018 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Иванка Василева Лулчева

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Владимиров Александров

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Иванка Василева Лулчева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.10.2018 13:00 в катедра „Туризъм“


21.11.2016

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5 Математика; научна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката в агрономството (Математически методи за анализ на данни в агрономството), обявен в ДВ, бр. 47/21.06.2016 г. и единствен кандидат гл. ас. д-р Велика Николаева Кунева

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Миткова Михайлова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл. ас. д-р Велика Николаева Кунева

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.12.2016 11:00 в зала № 118 на Лозаро – градинарски факултет