НС „Доктор на науките“

27.05.2016

Публична защита на докторска дисертация на тема: тема разработена от Кандидатbg към катедра „“ за присъждане на образователна и научна степен НС Доктор на науките по научна специалност: специалност

Председател на научното жури: Председател на научното журиbg

Научен ръководител: Научен ръководителbg

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.06.2016 11:00 в ау