Документи за участие в процедура за заемане на Академична длъжност Асистент

1. Документи, изготвяни от Аграрен университет - Пловдив:

 • Протокол от Катедрения съвет с предложение за назначаване на асистент;
 • Доклад от ръководителя на катедра до Факултетния съвет с предложение за назначаване на асистент;
 • Протокол от Факултетния съвет с решение за утвърждаване на избора на асистент;
 • Доклад от Декана за избор на асистент.

2.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 • Молба до Ректора за допускане до конкурс;
 • Европейски формат на автобиография;
 • Диплома за придобита ОКС "магистър" с приложението;
 • Копие на заповед за зачисляване в докторантура (ако има такава);
 • Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 • Диплома за образователната и научна степен "доктор" - оригинал или нотариално заверено копие (ако има такава);
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Списък на научни публикации, изобретения и научно-приложни разработки (ако има такива);
 • Други материали – по преценка на кандидата.