Документи - Професор

1. Документи, изготвяни от отдел "Човешки ресурси" при АУ - Пловди:


2. Документи, изготвяни от катедрата:

  • Протокол от Катедрения съвет с предложение за състава на научното жури;
  • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.


3. Документи, изготвяни от факултета:


4.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:


5. Документи, изготвяни от  научното жури: