Документи за участие в процедура за придобиване на ОНС Доктор

1. Документи, изготвяни от отдел човешки ресурси при Аграрен университет – Пловдив:

 • Препоръки към членовете на НЖ, относно структурата, съдържанието, офромлението и обема на рецензията;
 • Препоръки към членовете на НЖ, относно структурата, съдържанието, офромлението и обема на становището;
 • Приемно –предавателен протокол за документи по процедури за РАС;
 • Заповед на Ректора за определяне на научно жури;
 • Протокол от първо заседание на научното жури;
 • Протокол от  второ (заключително) заседание на научното жури.

2. Документи, изготвяни от катедрата:

 • Протокол от Катедрения съвет с решение  относно готовността за защита и  предложение за състава на научното жури;
 • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.

3. Документи, изготвяни от факултета:

 • Протокол от Факултетния съвет с решение за утвърждаване на състава на научното жури;
 • Доклад от Декана до Ректора за утвърждаване  на научно жури.

4.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 • Заявление  ректора за допускане до публична защита;
 • Европейски формат на автобиография;
 • Диплома за придобита образователна – квалификационна степен „Магистър” – или заверено от приемащото длъжностно лице копие
 • Дисертационен труд – (3 бр. на хартиен и 3 бр. на електронен носител)
 • Автореферат с резюме на английски език (3 бр. на хартиен и 3 бр. на електронен носител)
 • Списък на научните публикации във връзка с дисертацията и по 3 копия от тях
 • Протокол от заседание на катедрата с предложение за членове на жури
 • Заповед за зачисляване
 • Протоколи от изпити от индивидуален учебен план
 • Заповед за отчисляване с право на защита
 • Документ за платена такса по процедурата за защита, съгласно Тарифата
 • Декларация за оригиналност и приноси;
 • Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд (на български език);
 • Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд (на английски език).

5. Документи, изготвяни от научното жури:

 • Декларация за включване в състава на научното жури;
 • Граждански договор за членове на журита;
 • Сведение;
 • Заключителен доклад от председателя на журито до Ректора;
 • Доклад от председателя на журито до Ректора за изплащане на възнаграждение по процедурата.