Наукометрични критерии за придобиване на Научни степени

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ППЗРАСАУП

*Наукометрични критерии (минимални стойности)За докторЗа доктор на науките
Публикации, свързани с дисертационния труд – общо, в това число:215
Брой научни публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници28
Брой цитирания, свързани с дисертационния труд - общо, в това число:-50
От чужди автори или в Scopus/ Web of Science-50
Участия в научни форуми с материали по дисертационния труд - общо, в това число:18
* в България14
* в чужбина(1)4, от които 2 устни

*Цифрите в скоби са препоръчителни.