Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

Центърът за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИТТЗИС) е звено на АУ – Пловдив, обособено да организира и да обслужва научноизследователската и внедрителската работа на АУ, да извършва услуги и други стопански дейности  в условията на финансова и щатна самостоятелност.

ЦНИТТЗИС координира и организира научноизследователската, внедрителската и други дейности в АУ, които обхващат:

 1. Фундаментални и приложни научни изследвания и тяхното внедряване в земеделското производство и образованието.
 2. Създаване и изследване на нови сортове растения, породи животни, биоматериали, машини, технологии, програмни продукти, апаратура и системи за учебния процес и др.
 3. Разработване на бизнес-проекти и предоставяне на технологии за създаване на насаждения, съоръжения и земеделското производство като цяло.
 4. Научно-производствена дейност.
 5. Консултантска и експертна дейност.
 6. Извършване на услуги на фирми, организации и граждани.
 7. Информационна дейност.

ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ЦНИТТЗИС:

 • Генетични ресурси и нови технологични решения в растениевъдството и животновъдството във връзка с глобалните промени в климата, включително  чрез използване на сателитни данни и карти за разработване на прогнозни модели и сценарии;
 • Опазване на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемни услуги и производство на биологични храни и продукти;
 • Нови подходи в прецизното земеделие и растителната защита чрез използване на дигитални методи и системи за дистанционно управление;
 • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците;
 • Интегрирани подходи и инструменти за превенция, мониторинг, контрол и управление на вредители и болести. Биологични методи за контрол на вредителите. Стратегии за управление на риска;
 • Поддържане и стимулиране на икономиките в селските райони, с широко разгръщане на информационни и комуникационни технологии, биоикономика и биоинформатика.