Акредитирана лаборатория "Лабораторен комплекс за изпитване"

В Акредитираният лабораторен комплекс за изпитване на АУ - Пловдив се извършват анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2006, както следва:

 • води - питейни, повърхностни, подпочвени и отпадни за съдържание на неорганични компоненти, мазнини и нефтопродукти, тежки метали;
 • почви - за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи; подобрители на почви;
 • селскостопанска продукция и продукти от хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали;
 • минерални торове;
 • фуражи – комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях;
 • плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви (стерилизирани) – плодови, зеленчукови;
 • консерви – месни, месо-растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход;
 • зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно;
 • хляб и хлебни изделия;
 • маслодайни семена;
 • захарни изделия;
 • тютюн и тютюневи изделия;
 • отпадъци.

ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИТЕ

За контакти:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ 4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ №12 тел.: +359 32 654 464, 0882 458 909; +359 32 654 467 e-mail: lki@au-plovdiv.bg

sertificat-LKI-2016.jpg#asset:1639