Отчитане на научноизследователски проекти

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИ, ще се проведе по следния график:

Отчетите трябва да се предадат в ЦНИ, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година (до 13 декември  2019 г.) и в 1 екземпляр - III финансова година (до 8 декември 2019 г.). Освен на хартиен носител, електронна версия на отчета трябва да се изпрати на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg 

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:

Проектите от I финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 9.01.2020 г. /четвъртък/.  Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

График за отчитане на проекти от I фин. година на 9.01.2020 г. /четвъртък/.

Проектите от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 10.01.2020 г. /петък/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

График за отчитане на проекти от IІ и ІІІ фин. година на 10.01.2020 г. /петък/.

ГРАФИК
за представяне на отчети по научно-изследователски проекти, разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив

NoДейност и документиСрок
1Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 1 екземпляр) и по електронна поща, Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист  до 08.12.2019 г.
ЦНИ
2Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр) ), Протокол от Заседание на КС, Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист  до 13.12.2019 г.
ЦНИ
3Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I и II финансова година /по график /*Заседателна зала на АУ, 9 януари 2020 г.
8,30 часа
4Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти от  II и III финансова година*Заседателна зала на АУ, 10 януари 2020 г.
8,30 часа

*Презентациите за отчитане на проектите трябва да бъдат изпратени по електронен път на адрес nic_au_plovdiv@abv.bg до деня преди отчитане на съответния проект.

Време за представяне на резултатите:
Научни проекти I и ІІ – 10 минути

Подкрепа на докторанти и проекти 4-19, 5-19, 7-19, 8-19 и 14-19 – 5 минути

Научни проекти III година – 15 минути.

Една минута преди изтичане времето на докладващите ще бъдат предупреждавани за изтичане на времето им за докладване.

 За обсъждане на резултатите се предвиждат 5 минути. 

Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 3 декември 2019 г. в ЦНИ, при г-жа Мария Механджийска!

Проектите трябва се докладват от оперативните ръководители. Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив. 

За справки и въпроси – Надя Кировска – служебен телефон -  300