Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“

Научна конференция „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“ 04.12.2019

Интердисциплинарен колектив, изпълняващ проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности“, финансиран от ФНИ към МОН, договор ДН05/18 от 2016 г., организира конференцията като заключително събитие на едноименния научно-изследователски проект, с цел да представи научното знание, придобито в резултат от изпълнението на дейностите на проекта по тези теми, както и да обмени знания и опит с изследователи от различни дисциплинарни полета, работили на различни локации и по различни изследователски проблеми, свързани със социалните, икономически, екологични и градоустройствени аспекти на градското земеделие. Организаторите на конференцията се обръщат с покана за участие към всички, които изследват феномена градско земеделие или негови аспекти, да представят своите виждания и разработки в областта на природните, социалните, хуманитарните и икономически науки, урбанистиката и ландшафтната архитектура. 

Очакваме оригинални и иновативни подходи за анализ и интерпретация на процесите на производство и потребление на храна в градски условия, на взаимовръзките между основните ключови актьори в обществения живот - гражданите, публичните институции, бизнеса и неправителствения сектор при регулиране на тези процеси. Във фокуса на конференцията ще са и възможностите за устойчиви локални и иновативни бизнес модели, насочени към алтернативни перспективи за развитие на уязвими градски райони и социални групи, публично-частни бизнес партньорства и социално предприемачество чрез устойчиво производство и потребление на храна. Бихме искали да обърнем специално внимание и на околната среда и природните ресурси, чието опазване е от ключово значение за устойчивото развитие на обществото и качеството на живот на индивидите и общностите в градовете. 

Заявки за участие с презентация или постер се подават на емейл адрес: project.urban.agriculture@gmail.com в срок до 10 февруари 2020 г. с попълнен формуляр.

Официални езици на конференцията са български и английски.

Важни дати:

Подаване на заявки за участие - 10.02.2020 г. 

Одобряване на заявките - 10.03.2020 г. 

Изпращане на завършените презентации или постери - 22.04.2020 г.