ФНИ обяви покана за участие в конкурс Българска научна периодика - 2020 г.

ФНИ обяви покана за участие в конкурс Българска научна периодика - 2020 г. 11.06.2020

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Допустими по процедурата са кандидати, които са юридически лица-предприятия по смисъла на Регламент 1407/2013, чрез своите редакционни колегии, които редовно издават рецензирани български научни списания или поредици.

Необходимо е кандидатите да издават българска научна периодика, която е:

  • Рецензирана и индексирана;
  • С документирана редакционна политика, вкл. с утвърдени етични норми за публикуване, поместени на интернет страницата на периодичното издание;
  • С редовен график на публикуване и с поне тригодишна история на периодичното издание;
  • С минимален годишен обем 100 страници.

Срокът за подаване на проектните предложения e до 17:00 часа на 10.07.2020 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Пълния текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук.