News

Съобщение за докторанти

Съобщение за докторанти

Курс по Методика на обучението.

Разпис ОКС бакалавър - присъствена форма

Разпис ОКС бакалавър - присъствена форма

За студентите от 3 и 4 курс

II International Forum - Dialogue of Young Scientists: Science Talks

II International Forum - Dialogue of Young Scientists: Science Talks

On June 10, Kazakh National Agrarian University will host II International Forum "Dialogue of Young Scientists: Science Talks" in an online format with the support of the Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan–Elbasy. The Forum is dedicated to the 90th anniversary of Kazakh National Agrarian University.

Избор на декани в АУ

Избор на декани в АУ

На 28 май се проведоха общи събрания на факултетите, на които досегашните декани представиха отчет за мандата, избрани бяха декани и факултетни съвети за нов четиригодишен период.

Важни съобщения на Европейската комисия

Важни съобщения на Европейската комисия

На 20 май т.г. Европейската Комисия (ЕК) представи съобщение по стратегията „От фермата до трапеза" за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив“, във връзка с Решение №325 на МС от 14.05.2020 г., както и по повод заповеди на Министъра на здравеопазването - Заповед РД-01-262/14.05.2020 г., Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г., и Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г., и решения на АС ( протокол № 10/15.05.2020).