График на учебния процес

ГРАФИК

за 
прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.

утвърден с решение на Академичния съвет на АУ 
(Протокол № 12/20.06.2019 г.)


Начална датаКрайна датаДейности
11.06.2019 - Публикуване на обявата в Държавен вестник - бр. 46/11.03.2019 г.
17.06.201930.07.2019Прием на документи,съгласно чл.3 (2) от ЗРАСРБ (в сила от 04.05.2018)
01.08.201931.08.2019Служебен отпуск за Аграрен университет
01.09.201920.09.2019Прием на документи, съгласно чл.3 (2) от ЗРАСРБ (в сила от 04.05.2018)
24.09.201927.09.2019Разглеждане на подадените документи на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и – чл.9 (1) и (2) от ППЗРАСРБ на АУ 
30.09.201904.10.2019Писмено уведомяване на кандидатите за допускането им до участие в конкурса – чл.9 (3) и (4) от ППЗРАСРБ на АУ
04.11.201915.11.2019Провеждане на конкурси – за текущата учебна година чл. 11 (1)
18.11.201915.12.2019Утвърждаване от ФС на издържалите изпита кандидати и избор на научен ръководител (до 1 месец след провеждане на изпита - чл. 12 (1) от ППЗРАСРБ на АУ)
16.12.201920.12.2019Издаване на Заповед на Ректора за зачисляване на докторантите – считано от 06.01.2020 г.
06.01.2020 - Начало на учебната година за докторанти