Лабораторен комплекс на АУ

Лабораторния комплекс на АУ, включва:

   • Акредитирана лаборатория „Лабораторен комплекс за изпитване“, състояща се от:
    • Лаборатория по химически и инструментални методи за изпитване
    • ICP лаборатория (Лаборатория по емисионен спектрален анализ)
   • Общоуниверситетски лаборатории:
    • Лаборатория по растителни биотехнологии
   • Катедрени лаборатории:
    • Лабораторията за научни изследвания по физиология на растенията и биохимия
    • Лаборатория по инструментални методи за анализ
    • Агрохимична лаборатория
    • Калориметрична лаборатория
    • Микробиологична лаборатория