Отчитане на научноизследователски проекти

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИ,  ще се проведе по следния график:

Отчетите трябва да се предадат в ЦНИ, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година (до 14 декември  2018 г.) и в 2 екземпляра - III финансова година (до 7 декември 2018 г.). Освен на хартиен носител, трябва да се изпрати електронна версия на отчета на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg 

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:

Проектите от I финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на 10.01.2019 г. /четвъртък/.  Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

  • График за отчитане на проекти от I фин. година на 10.01.2019 г. /четвъртък/.

Проектите от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 11.01.2019 г. /петък/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

  • График за отчитане на проекти от IІ и ІІІ фин. година на 11.01.2019 г. /петък/.

ГРАФИК

за представяне на отчети по научно-изследователски проекти, 
разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив


NoДейност и документиСрок
2Предаване на отчети по научно-изследователски проекти за III финансова година на хартиен носител (в 2 екземпляра) и по електронна поща, Протокол от Заседание на КС,
Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист  
до 07.12.2018 г. ЦНИ
3Отчети по научно-изследователски проекти за I и ІІ финансова година  на хартиен носител (в 1 екзепляр) ), Протокол от Заседание на КС,
Приложение №1 към чл.2, ал. 2 от Наредба 3  и Информационен лист  
до 14.12.2018 г. ЦНИ
4Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти за I финансова година /по график /*Заседателна зала на АУ, 10 януари 2019 г. 8,30 часа
5Устно представяне на отчети по научноизследователски проекти от  II и III финансова година*Заседателна зала на АУ, 11 януари 2019 г. 8,30 часа

*Презентациите за отчитане на проектите трябва да бъдат изпратени по електронен път на адрес nic_au_plovdiv@abv.bg до деня преди отчитане на съответния проект.

Финансовите средства по проектите трябва да бъдат отчетени до 3 декември 2018 г. в ЦНИ, при Мария Механджийска!

Проектите трябва се докладват от оперативните ръководители. 

Желателно е присъствието на всички членове от научния колектив. 

За справки и въпроси – Надя Кировска – служебен телефон -  300