Зеленчукопроизводство

В учебната дисциплина Зеленчукопроизводство се разглеждат основно въпроси за видовото разнообразието и биологичните особености на зеленчуковите култури и свързаните с това специфични моменти в технологията на производство. Застъпват се главно характерните елемeнти в биологията на отглежданите култури. Набляга се на морфологичната характеристика на растенията. Изучава се морфологичното описание и конкретните изисквания към факторите на околната среда за всеки вид. Включват се въпроси свързани с начина на размножаване. Обхванати са проблемите на сортовия състав, подходящ за отделните производствени направления. Специално внимание се отделя на биологичните особености и технологичните възможности на производството на зеленчуци във връзка с намаляване и предпазване от заплевеляване и от нападение от болести и неприятели. Акцентира се на спецификата на отделните сортове и тяхната толерантност или резистентност към даден патоген или неприятел във връзка с растителната защита. Значително място се отделя на конкретните технологични моменти при отглеждане на основните зеленчукови видове. Разглеждат се постиженията в разработването и прилагането на съвременните агротехнологични подходи и способи  в зеленчукопроизводството със съответната специфика за по-важните култури. Очертават се и новите перспективи в технологично отношение и практическото им прилагане.

С обучението по Зеленчукопроизводство студентите се подготвят, да могат да организират високоефективно производство на зеленчуци, съобразно условията на съответния район и прилагане на подходящи, модерни и съвременни  начини на производство. Същевременно те получават задълбочени познания за прилагането на съответните културални практики с оглед ограничаването и намаляването на икономическата вреда от заплевеляване и от нападение от патогени или неприятели.
 
Разглежданите теми са взаимно свързани и се допълват. Те не се повтарят с материала в други дисциплини. Сериозно внимание се обръща , както чрез лекции, така и посредством провежданите упражнения за придобиването на трайни теоретични знания, практически умения и похвати на специалистите. Дисциплината се преподава върху изученото в ботаника, систематика, физиология на растенията, биохимия на растенията, генетика,  общо земеделие, хербология, растителна защита,  селекция. 

Същевременно тя се явява база за изучаване на специализираните дисциплини свързани със зеленчуковите култури.