Систематика на растенията

С дисциплината Систематика на растенията се дават необходимите  основни знания за биологичното разнообразие от растителните видове в световната и национална флора, тяхната еволюция, екологични изисквания, диагностични белези за разпознаване, значението им като генофонд, както и за начините на тяхното опрашване, оплождане и размножаване.

Целта на дисциплината е да даде на бъдещите специалисти агрономи всички необходими знания за идентифициране на растенията и тяхното  практическо използване в областта на селското стопанство, генетико-селекционният процес, медицината и всички практически дейности на човека свързани с растенията. Ще играе важна роля и за формиране на естественонаучните основи на правилния мироглед на студентите.