Еразъм+ страни извън ЕС

Мобилности на студенти с цел обучение в партниращи страни за 2018-2019 академична година 

Финансиране /размер на индивидуалната подкрепа по програма Еразъм+/

Индивидуална подкрепа - 700 евро/месец

Пътни - 180 евро - Албания и 275 евро - Русия