Критерии за селекция

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И СТАЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

Право на участие в програмата имат студенти, отговарящи на следните основни критерии:

Студенти, регистрирани във ВУИ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен). В случай на мобилност с цел обучение студентите трябва да са записани минимум за втората година от своя курс на висше образование. За стажове това условие не се прилага.

За студентска мобилност с цел обучение изпращащата и приемащата организации трябва да са ВУИ, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“.

За мобилност на студенти с цел участие в стажове изпращащата организация трябва да е висша учебна институция, удостоена с харта за висше образование „Еразъм“, приемащата организация може да е: висша учебна институция, удостоена с харта за висше образование „Еразъм“, или всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта:

публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);

публичен орган на местно, регионално или национално равнище; 

социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации; 

научноизследователски институт; 

фондация; 

училище/институт/образователен център (на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни); 

организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; 

организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране, и информационни услуги. 

Всички участващи организации трябва да са установени в държави по програмата.

Студенти, които са граждани на държава, участваща в Програма Еразъм+ или студенти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

Студентите трябва да осъществят дейността за мобилност в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма Еразъм, могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако за същата дестинация липсват други легитимни и одобрени участници.

Периодът на обучение е между 3 и 12 месеца (включително допълнителен период за стаж, ако е планиран). Продължителността на стажовете е между 2 и 12 месеца. Един студент може да получи безвъзмездни средства за периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност: 

през първия цикъл на обучение (бакалавърска или равностойна образователна степен) включително кратък цикъл;

през втория цикъл на обучение (магистърска или равностойна образователна степен; и

през третия цикъл на обучение като докторант 

Неотдавна завършили висшето си образование могат да участват в стажове. Неотдавна завършилите висшето си образование трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция по време на последната година от обучението им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си. 

Продължителността на стажа на неотдавна завършилите образованието си студенти се прибавя към максималния 12-месечен срок на цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа.

Право на участие имат, както редовни студенти, така и задочни студенти. Мобилности с цел обучение се допускат само ако периодът на обучение в приемащата институция е редовно обучение. За стажове това условие не се прилага.

Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Студентите, кандидати за обучение или стаж по програма Еразъм+, трябва да удостоверят среден успех не по-нисък от добър (4) от началото на обучениeто в Аграрен университет до момента на кандидатстване. За студентите, които се обучават в магистърска програма и са в първи курс, се взема успеха от дипломата за бакалавър.

Студенти, обучаващи се в магистърски програми, могат да кандидатстват в първи курс, тъй като се счита, че имат четири години завършени в системата на висшето образование и диплома за бакалавър.

Студентите в бакалавърска и магистърска степен представят документ за проверка на езиковата компетентност /по английски, стажнемски или френски език/, издаден от Департамента за езикова подготовка и спорт към Аграрен университет. Минималната оценка от изпита по чужд език не трябва да е по-ниска от добър 4.

Студентите, които са завършили гимназия със засилено изучаване на чужд език, не се явяват на изпит по чужд език. За справка се представя копие от дипломата, като хорариума по съответния чужд език трябва да е най-малко 800 ч.

Студентите, притежаващи международно признат сертификат, представят копие от сертификата.

Студентите, които ще провеждат обучението си на език, различен от английски, немски или френски, представят документ за владеене на съответния чужд език или доказват по безпорен начин, че владеят езика на приемащата страна.

Докторантите не полагат изпит по чужд език.

Докторантите представят Заповед за зачисление и писмо от научния ръководител, от което е видно, че Еразъм мобилността е съгласувана.

Студентите представят автобиография и мотивационно писмо. В мотивационното писмо трябва убедително да бъдат описани мотивите да провеждане на мобилността, поставените цели и очакваните резултати.

Студентите могат да кандидатстват за мобилности към всички факултети, като с предимство са кандидатите от факултета, сключил съответния договор за мобилност.

Студенти, които са провели мобилност с цел обучение, не полагат изпит по чужд език при кандидатстването за мобилност с цел стаж или за втора мобилност с цел обучение.

Студенти, които са провели мобилност с цел стаж, не полагат изпит по чужд език при кандидатстването за мобилност с цел стаж. Те полагат изпит по чужд език, ако кандидатстват за мобилност с цел обучение. 

Студенти, които са провели обучение или стаж през семестъра преди кандидатстването за втора мобилност, представят Академичната справка или Сертификат за стаж от приемащата институция. Студенти, които кандидатстват за втора мобилност по време на настоящата мобилност, представят служебна бележка от офис Еразъм, която удостоверява, че в момента провеждат мобилност. 

С предимство при класиране са студентите, които кандидатстват за първи път по програмата и тези, които кандидатстват с цел обучение

С предимство при класиране са докторантите и магистрите.

Втора мобилност с цел обучение в една и съща приемаща институция се финансира, ако останат свободни места, след като са се класирали студенти, които кандидатстват за първи път за Еразъм мобилност с цел обучение. Кандидатите трябва да имат най-малко 20 кредита от първата мобилност с цел обучение

Класиране за провеждане на втора мобилност с цел практика в една и съща институция е е възможно, ако останат свободни места, след като са се класирали:

1. Студентите, които провеждат стаж за първи път

2. Студентите, които провеждат стаж в университет или научноизследователска институт. Наставникът от АУ или факултетния координатор предлага програма, която надгражда знанията и уменията, които студентът ще усвои.

3. Студентите, които провеждат стаж за втори път, но в различна ферма или хотел. Наставникът от АУ или факултетния координатор предлага програма, която надгражда знанията и уменията, които студентът ще усвои.