Bachelor Degree Programs

Аграрно инженерство

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователно-квалификационната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години, за магистърска степен с ...

Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)

Целта на бакалавърския курс Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на промишленото производство на декоративни растения (цветя,  дървета  и  храсти).  Необходимостта  от  ...

Агрономство (Лозаро-градинарство)

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за трите образователни сте-пени – бакалавър, магистър и доктор. За бакалавър продължителността на обучението е 4 годи ...

Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)

Форми на обучение

Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години. Броят на местата се определя всяка годи ...

МК „Декоративни растения и ландшафтен дизайн”

Целта на магистърската специалност е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ланшафтни обекти.

На базата на придобитите в бакалавърския курс знания по цветарството и декоративната д ...

МК "Земеделска техника"

Целта на Магистърския курс „Земеделска техника“ е да се получи задълбочена фундаментална и специализирана подготовка в областта на проектирането на земеделска техника, теория на специализирана прибираща техника и техника за усвояване на ВЕИ, статистически методи за контрол и ...

Production of sowing and planting material

The Master's course "Production of Seed and Propagating Material" is with aims to educate the agronomists with higher qualifications and knowledge's in the field of production of the seed and planting material of several agricultural crops. The organization and conducting of ...

Master degree programme "Viticulture and winemaking basics"

Viticulture and Wine-making Basics master`s programme aims at preparing agrocultirists as well as specialists from other professional fields and other higher education areas with higher qualification, knowledge and skills in the field of viticulture. In order to achieve the a ...