Bachelor Degree Programs

Екология и опазване на околната среда

Специалността Екология и опазване на околната среда предлага обучение, което е насочено към изграждането на специалисти – еколози. Получените задълбочени познания по необходимите основни екологични дисциплини се допълват и с агрономически, които дават възможност за оценка на ...

Растителна защита

Специалността Растителна защита дава на студентите знания, умения и компетентност в извеждането на борбата  с неприятели, болести и плевели по културните растения.Тя е популярна в Университетите на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. 

...

МК „Агроекология и растителна защита“

Магистърската програма „Агроекология и растителна защита” дава знания за вредителите по земеделските култури, биологичния ресурс на агроценозите  и методите и средствата за растителна защита, както и за основните екологични принципи за управление на агроекосистемите по т ...

МК Екология на селищни системи

Магистърската програма е насочена към надграждане на обучението в бакалавърската степен и е свързана с тясно профилирана подготовка на специалисти  - “магистър по екология на селищни системи” – които могат да се реализират като висококвалифицирани специалисти-еколози-екс ...

МК „Мениджмънт на растителната защита”

Магистърският курс „Мениджмънт на растителна защита“ е с преобладаващо технологична насоченост, който  има за цел да удовлетвори интереса от допълнителна квалификация  на специалисти с ОКС “Бакалавър” от специалност „Растителна защита“. Завършилите курса ще притежав ...

МК "Информационни системи и технологии в растителната защита"

Магистърската програма „Информационни системи и технологии в растителната защита“ обединява познания и умения от растителната защита, информатиката и компютърните науки. Интердисциплинарният характер на магистратурата цели да се образоват млади хора, които да умеят да изследв ...

Plant Protection

The Plant Protection master`s programme aims at meeting the requirements of the bachelor`s degree holders in agronomy. 
Bearing in mind the new trends in the developement of agricultural systems and the indispensability of preserving the elements of the environment, t ...

МК „Растителна защита в биологичното земеделие“

Магистърската програма „Растителна защита в биологичното земеделие” дава възможност на студентите да се запознаят със същността и особеностите на този тип екологосъобразно земеделско производство, с основните принципи, методи и практики на биологичното земеделие в България и ...

МК Plant Medicine

Магистърската програма  Plant medicine си поставя за цел да даде задълбочени научни и технологични познания, благодарение на които специалистът ще може да създава и прилага иновации в защитата на растенията и растителните продукти и да подобрява качествени, количествени ...