Прием на кандидати за ОНС Доктор

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеПрием на кандидати за ОНС „Доктор“  
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.68
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеУчебно-информационен отдел; 
uic@au.plovdiv.bg;
032/654-250, 0888 67 28 88 Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30 
Процедура за предоставяне на административната услуга / издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление-декларация до Ректора на АУ (по образец);
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“-оригинал и копие – минимален успех от курса на следване мн. добър 4,50;
4. Завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома;
5. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област;
6. Квитанция за платена такса за кандидатстване;
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в Университета 
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета https://www.au-plovdiv.bg/
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  Подадените документи важат в годината на кандидатстване
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащанеОпределени с решение на Министерски съвет и заповед на Ректора на Университета за всяка учебна година
Орган осъществяващ контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресuic@au-plovdiv.bg
Начин за получаване на резултатитеДокументи с входящ номер, който се получава лично от кандидата