Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище

Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугитеРазрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище  
Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуалния административен актЗакон за висше образование – чл.42, ал.9, т.7
Орган предоставящ административната услуга / издаващ индивидуалния административен актАграрен университет - Пловдив
Звено за административно обслужване, приемащо документите  и представящо информация за хода на преписката / адрес на електронната поща / телефони за връзка  и работно времеДеканат;  
dekanatlgf@abv.bg
dekanataf@abv.bg
drza@abv.bg
dekanat_ai@au-plovdiv.bg     
032/654-260, ; 032/ 654-326; 032/654-201 ; 032/654-478 
Работно време : понеделник –петък  от 8.00 – 16.30
Процедура за предоставяне на административната  услуга / издаване на индивидуалния  административен акт, изисквания и необходими документи1. Заявление до Декана на факултета (по образец закупува се от книжарницата на АУ) на специалността, която иска да напусне студента.
2. Заявление до Декана на факултета (по образец закупува се от книжарницата на АУ) на специалността, в която иска да се прехвърли.
3. След положителни резолюции от двамата Декани, заявлението се резолира и от Ректор, ако специалностите са в различни професионални направления
Образци на формуляри, които се попълват при предоставяне на административната услугаhttps://www.au-plovdiv.bg/
Начин на заявяване на услугатаНа място в деканата на факултета
Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНа сайта на Университета https://www.au-plovdiv.bg/
Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт  без срок
Такси / Цени и основание за тяхното приемане и начин на плащанебез такса
Орган осъществяващ контролРектор
Срок за обжалване----------
Електронен адресdekanatlgf@abv.bg - Деканат ФЛГ
dekanataf@abv.bg - Деканат ФА
drza@abv.bg - Деканат ФРЗА
dekanat_ai@au-plovdiv.bg - Деканат ФИ
Начин за получаване на резултатитеЛично от студента