Bachelor Degree Programs

Агрономство (Агробизнес)

Обучаващите се в специалността „Агробизнес” ще придобият знания, които са в тясна връзка както с технологичното осигуряване на производството, така и с икономическите аспекти на дейността, в т.ч. окачествяване, ценообразуване и реализация на селскостопанската продукция. Студе ...

Agronomy (General agronomy)

Purpose

The main objective of the training course on Agronomy (General agronomy) is preparation of highly qualified specialists with wide profile for production of plant produce and management of agricultural produce. 

...

Agronomy (Plant Biotechnologies)

Purpose 

The education of the students enrolling for Agronomy (Plant Biotechnologies) is directed towards provision of interdisciplinary knowledge on the basis of which specialists with specific range of highly qualified trai ...

Зооинженерство

Завършилите  специалността могат да се реализират като:

Ръководител, организатор и изпълнител на производството, консултант-експерт в:  частни и държавни ферми; станции по изкуствено осеменяване и селекционни це ...

МК "Дигитализация и управление на растениевъдството"

Целта на предлаганата магистърска програма е да подготви висококвалифицирани специалисти, притежаващи знания, умения, опит и компетентност в областта на растениевъдството и използването на дигиталните технологии при управлението на производството при полските и фуражни култур ...

МК „Растениевъдна продукция”

In the Master's degree "Plant Production" the students have the opportunity to learn new scientific methods and tools for rational management of the modern plant growing in all its spectrum (grain, legumes, technical, fodder, essential oils, and other cultures). To acquire mo ...

Магистърският курс „Минерално хранене и торене”

Магистърският курс „Минерално хранене и торене” има за цел да разшири и задълбочи знанията относно механизмите за поглъщане и асимилация на минералните елементи в растенията и възможностите за управление на минералното хранене чрез прилагане на съвременни средства и системи за торене на селскосто ...

Master`s degree programme Industrial production of seeds and planting material

The Master`s degree programme provides theoretical and practical training to students specializing in the quality production of seeds and planting material from different types of field and fruit crops.

The curriculum consists of basic biological ...

МК „Иновативни технологии в прецизното земеделие”

Магистърският курс „Иновативни технологии в прецизното земеделие“ e предназначен за  специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионалните направления „Агрономство“ и  „Растителна защита“. Завършвайки този магистърски курс  студентите ще разширят  и ...

МK „Селекция и семепроизводство”

Магистърският курс „Селекция и семепроизводство” е насочен към предоставяне на широк кръг от интердисциплинарни знания, на чиято основа да се формират специалисти с висококвалифицирана подготовка. Създава се база за творческо мислене и развитие на учени – селекционери, способ ...

МК „Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни”

Производството на качествени и безопасни за здравето на човека хранителни продукти представлява ключов елемент в осигуряването на общественото здраве. Това производство се осъществява чрез прилагането на определени правила във всички негови етапи и осъществяването на съответе ...