​​Аграрният университет – гр. Пловдив обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент"​

​​Аграрният университет – гр. Пловдив обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент"​ 19.09.2018

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в:

Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

професионално направление: 6.2 Растителна защита, 

научна специалност: Растителна защита (ентомология) към катедра „Ентомология“ – един;

Необходими документи: 

  1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на университета;
  2. Автобиография (CV);
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
  4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
  5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
  6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.
Документи се подават в Личен състав на тел. 032/654-323 и тел. 032/654-274.