Търгове

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими вещи, частна държавна  собственост, стопанисвани от Аграрен университет – гр. Пловдив.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт №3452/11.05.2000 г.

Обява

Аграрен университет - гр. Пловдив отдава под наем за срок от 7 години част от  имот  публична държавна собственост, разположен на бул. „Санкт Петербург“, между общежития – Чайка 2 и Чайка 3, с обща площ от 50 кв.м., ведно с постройка.

Обява

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, за поставяне на  „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“

Обява

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – Част от имот публична държавна собственост по АПДС №3453/11.05.2000г., представляващ  обособена част от 200 кв.м. неизползвана земя находящ се в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, местност „Бей кър” – пътя за с. Ягодово, имот №004006, предназначен за стопански нужди – база за гресиране на МПС. 

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г. на недвижим имот, „Гаражна клетка” с полезна площ от 21 кв.м., представляваща част от „Гаражни клетки 5 броя” находящи се в землището на село Брестник, Община „Родопи”.