Търгове

Обява за провеждане на търг по реда на чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта

Обявява търг по реда на Закона за физическото възпитание спорта и Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост.

Обява

Три броя учебни зали (№10, №22, №26) и един кабинет (№25) в сградата на Учебния корпус по чужди езици /ДЕПС/.

Актуализиран списък на спортни обекти, управлявани от Аграрен университет - Пловдив, определени по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗВФС за отдаване под наем

(Решение на АС взето с Протокол №14/01.06.2023г.)

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими вещи, частна държавна  собственост, стопанисвани от Аграрен университет – гр. Пловдив.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт №3452/11.05.2000 г.

Обява

Аграрен университет - гр. Пловдив отдава под наем за срок от 7 години част от  имот  публична държавна собственост, разположен на бул. „Санкт Петербург“, между общежития – Чайка 2 и Чайка 3, с обща площ от 50 кв.м., ведно с постройка.