Търгове

Списък на спортни обекти, управлявани от Аграрен университет - Пловдив, определени по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗВФС за отдаване под наем

(Решение на АС взето с Протокол №6/04.07.2022г.)

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с полезна площ от 80 кв.м., част от имот от 140 кв.м. /склад/ находящ се в землището на село Брестник , Община „Родопи”.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив, на основание ЗДС, ППЗДС и Наредба №7/1997 г. обявява за продажба на движими вещи – частна  държавна собственост обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими вещи, частна държавна собственост, стопанисвани от Аграрен университет – гр. Пловдив.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими вещи, частна държавна  собственост, стопанисвани от Аграрен университет – гр. Пловдив.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт №3452/11.05.2000 г.