Търгове

Обява за провеждане на търг по реда на чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта

Обявява търг по реда на Закона за физическото възпитание спорта и Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост.

Обява

Три броя учебни зали (№10, №22, №26) и един кабинет (№25) в сградата на Учебния корпус по чужди езици /ДЕПС/.

Актуализиран списък на спортни обекти, управлявани от Аграрен университет - Пловдив, определени по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗВФС за отдаване под наем

(Решение на АС взето с Протокол №14/01.06.2023г.)

Списък на спортни обекти, управлявани от Аграрен университет - Пловдив, определени по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗВФС за отдаване под наем

(Решение на АС взето с Протокол №5/04.07.2022г. и Протокол №6/11.07.2022 г.)

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с полезна площ от 80 кв.м., част от имот от 140 кв.м. /склад/ находящ се в землището на село Брестник , Община „Родопи”.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот.