Персонал

Мобилностите на персонала с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ се осъществяват на основание интеринституционални споразумения, сключени между Аграрен университет и университети-партньори от държави, участващи в програма Еразъм+ /ключова дейност КА103 - ЕС, Република Северна Македония, Турция и Сърбия/ и ключова дейност КА107 - всички останали държави/. 

Мобилности в програмни страни (ЕС, Република Северна Македония, Турция и Сърбия) - 2021-2022 акад. година 

Мобилности в партниращи страни 

Мобилността с цел преподаване трябва да съдържа минимум 8 учебни часа.

Членовете на академичния и административен персонал на Аграрен университет могат да кандидатстват текущо за провеждане на Еразъм+ мобилност, като за целта подадат кандидатура в офис Еразъм към Център за международна дейност.  

Необходими документи за осъществяване на мобилност:

Онлайн кандидатура за Еразъм+ мобилност на академичен и административен персонал

Mobility agreement for staff mobility for teaching

Mobility agreement for staff mobility for training

Доклад за командировка в чужбина

Отчетен доклад за командировка в чужбина

Кандидатурата се разглежда от Университетска комисия, назначена от Ректора. Комисията представя протокол със селектираните преподаватели и служители в офис Еразъм към Център за международно сътрудничество.

Одобрените преподаватели и административен персонал следва да подготвят Споразумение за мобилност с цел преподаване или обучение: Mobility agreement for teaching - за мобилности с цел преподаване или Mobility agreement for training - за мобилности с цел обучение. Документът се подписва от приемащата институция и от Аграрен университет (от Зам.ректора по международна дейност). Подписаният от приемащата страна Mobility Agreement е достатъчно основание за стартиране на мобилността. 

За да проведете мобилността трябва да подготвите Доклад за командировка в чужбина, подписан от ръководител катедра и декан. Докладът се извежда в Деловодството.

В офис Еразъм се подготвя Договорът за финансова подкрепа по програма Еразъм+.

Проведената мобилност се отчита онлайн към Европейската комисия и с Доклад до Ректора на Аграрен университет.