Персонал

Уважаеми колеги,

Във връзка с изключително високата опасност от разпростанение на коронавируса и на основание на одобрените извънредни мерки от Министерски съвет на Република България от 8 март 2020 г., касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19, и във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването от 5 март 2020 г., както и на Заповед № РД-16-284/09.03.2020 г. на проф. Христина Янчева, Ректор на АУ се отлагат за неопределено време всички Еразъм+ мобилности на изходящи и входящи студенти и персонал.

Мобилностите на персонала с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ се осъществяват на основание интеринституционални споразумения, сключени между Аграрен университет и университети-партньори от държави, участващи в програма Еразъм+ /ключова дейност КА103 - ЕС, Македония и Турция и ключова дейност КА107 - партниращи държави/. 

Мобилността с цел преподаване трябва да съдържа минимум 8 учебни часа.

За да проведете мобилност по секторна програма Еразъм с цел преподаване или обучение /обмяна на опит/, е необходимо да подадете кандидатура в офис Еразъм към Център за международна дейност. Кандидатурата следва да има входящ номер от деловодството на АУ. Кандидатури, които не са изведени в деловодството, се считат за нелегитимни. 

Краен срок за подаване на кандидатурите - 20 декември 2019

Необходими документи за осъществяване на мобилност:

Кандидатура

Mobility agreement for staff mobility for teaching

Mobility agreement for staff mobility for training

Доклад за командировка в чужбина

Кандидатурата се разглежда от Университетска комисия, назначена от Ректора. Комисията представя протокол със селектираните преподаватели и служители в офис Еразъм към Център за международно сътрудничество.

Одобрените преподаватели и административен персонал следва да подготвят Споразумение за мобилност с цел преподаване или обучение: Mobility agreement for teaching - за мобилности с цел преподаване или Mobility agreement for training - за мобилности с цел обучение. Документът се подписва от приемащата институция и от Аграрен университет (от Зам.ректора по международна дейност). Подписаният от приемащата страна Mobility Agreement е достатъчно основание за стартиране на мобилността. 

За да проведете мобилността трябва да подготвите Доклад за командировка в чужбина, подписан от ръководител катедра и декан. Докладът се извежда в Деловодството.

В офис Еразъм се подготвя Договорът за финансова подкрепа по програма Еразъм+.

Проведената мобилност се отчита онлайн към Европейската комисия и с Доклад до Ректора на Аграрен университет.