История на програмата

Програмата "Учене през целия живот" е наследник на програма СОКРАТ, стартира на 1 януари 2007 г.  и ще приключи на 31 декември 2013 г. Общият й бюджет за всички страни членки на Европейския съюз и за целия седемгодишен период възлиза на 6 970 000 000 евро.

Секторна програма ЕРАЗЪМ е подпрограма на Програмата "Учене през целия живот", създадена с Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 ноември 2006 г.

Секторна програма ЕРАЗЪМ носи името на Еразъм Ротердамски (28.10.1466, Ротердам, Холандия  – 12.07.1536, Базел, Швейцария), виден мислител, философ хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолицизма и зараждащото се протестантство.

Еразъм Ротедрамски е една от най-космополитните личности в световната история. Той отказва да бъде определян по националност. Привърженик е на „световния мир”, който единствен може да осигури нормални условия за творчество. Смята се за родоначалник и идеен вдъхновител на „християнския хуманизъм”.

Еразъм дава началото на критическото разбиране на библейските текстове, което е в основата на цялото съвременно библейско богословие. С името му е свързана и приетата днес транскрипция на старогръцката азбука, т. нар. „еразмова транскрипция”, която коригира произношението на някои букви и дифтонги във византийската традиция.Еразъм Ротердамски е автор на многобройни съчинения в различни области – педагогика, теология, етика, филология, притчи, диалози, на прочутите „Adagia” – сборник с цитати на антични автори и коментари към тях, на сатирични и полемични творби.

Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование в Европа. Тя спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.