Критерии за селекция

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНА 2021-2022 г.

Право на участие в мобилност на персонала по програма Еразъм+ имат всички членове на персонала /преподавателски и административен персонал/ на Аграрен университет без оглед на тяхната длъжност /щатна или нещатна/ и научно звание/степен.

Селекцията на членове на персонала се извършва на база на кандидатура на преподавателя или служителя, в която е описана програмата за преподаване или обучение и съпътстващите дейности /ако има такива/. Независимо, че преподавателят или служителят е селектиран от университетска комисия, мобилността ще бъде финансирана, след  представяне на Програма за преподаване или обучение, изготвена на езика на преподаване или обучение и одобрена от изпращащата и приемащата институция. 

Мобилностите се извършват на база кандидатура до университетската Еразъм комисия и Програма за преподаване или обучение, одобрена от Аграрен университет и от приемащата институция. 

 • Приоритети при селекция за мобилности на членове на персонала
 • Приоритет при селекцията за провеждане на мобилност с цел преподаване или обучение имат членове на персонала:
 • Осъществяващи мобилност за първи път. При кандидатстването се взема предвид брой предходни мобилности;
 • Факултетни Еразъм координатори;
 • Контактни лица по двустранни споразумения;
 • Млади преподаватели и служители с перспектива за развитие
 • Които активно съдействат за организиране на изходящи мобилности с цел обучение или стаж на студенти;
 • Които активно съдействат за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти;
 • Които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни студенти;
 • Които обучават чуждестранни студенти;
 • Когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
 • Когато мобилността води до разработването на нови учебни материали; 
 • Когато мобилността е пряко свързана с дейностите на съответното звено и води до повишаване на квалификацията и практическите умения на преподавателя/служителя и качеството на работата му.
 • Когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между катедрите и факултетите на институциите-партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество
 • Взема се предвид качество на предходни мобилности

Повторно участие в рамките на една академична година по мобилност с цел преподаване или обучение, е възможно в случай, че има свободни места и неусвоени средства.