Критерии за селекция

Студентите, кандидати за обучение или стаж по програма Еразъм+, трябва да удостоверят среден успех не по-нисък от добър (4) от началото на обучениeто в Аграрен университет до момента на кандидатстване. За студентите, които се обучават в магистърска програма и са в първи курс, се взема успеха от дипломата за бакалавър.

Студенти, обучаващи се в магистърски програми, могат да кандидатстват в първи курс, тъй като се счита, че имат четири години завършени в системата на висшето образование и диплома за бакалавър.

Студентите в бакалавърска и магистърска степен представят документ за проверка на езиковата компетентност /по английски, стажнемски или френски език/, издаден от Департамента за езикова подготовка и спорт към Аграрен университет. Минималната оценка от изпита по чужд език не трябва да е по-ниска от добър 4.

Студентите, които са завършили гимназия със засилено изучаване на чужд език, не се явяват на изпит по чужд език. За справка се представя копие от дипломата, като хорариума по съответния чужд език трябва да е най-малко 800 ч.

Студентите, притежаващи международно признат сертификат, представят копие от сертификата.

Студентите, които ще провеждат обучението си на език, различен от английски, немски или френски, представят документ за владеене на съответния чужд език или доказват по безпорен начин, че владеят езика на приемащата страна.

Докторантите не полагат изпит по чужд език.

Докторантите представят Заповед за зачисление и писмо от научния ръководител, от което е видно, че Еразъм мобилността е съгласувана.

Студентите представят автобиография и мотивационно писмо. В мотивационното писмо трябва убедително да бъдат описани мотивите да провеждане на мобилността, поставените цели и очакваните резултати.

Студентите могат да кандидатстват за мобилности към всички факултети, като с предимство са кандидатите от факултета, сключил съответния договор за мобилност.

Студенти, които са провели мобилност с цел обучение, не полагат изпит по чужд език при кандидатстването за мобилност с цел стаж или за втора мобилност с цел обучение.

Студенти, които са провели мобилност с цел стаж, не полагат изпит по чужд език при кандидатстването за мобилност с цел стаж. Те полагат изпит по чужд език, ако кандидатстват за мобилност с цел обучение.

Студенти, които са провели обучение или стаж през семестъра преди кандидатстването за втора мобилност, представят Академичната справка или Сертификат за стаж от приемащата институция. Студенти, които кандидатстват за втора мобилност по време на настоящата мобилност, представят служебна бележка от офис Еразъм, която удостоверява, че в момента провеждат мобилност.

С предимство при класиране са студентите, които кандидатстват за първи път по програмата и тези, които кандидатстват с цел обучение

С предимство при класиране са докторантите и магистрите.

Втора мобилност с цел обучение в една и съща приемаща институция се финансира, ако останат свободни места, след като са се класирали студенти, които кандидатстват за първи път за Еразъм мобилност с цел обучение. Кандидатите трябва да имат най-малко 20 кредита от първата мобилност с цел обучение

 

Класиране за провеждане на втора и следваща мобилност с цел практика в една и съща институция е възможно, ако останат свободни места, след като са се класирали:

1. Студентите, които провеждат стаж за първи път

2. Студентите, които провеждат стаж в университет или научноизследователска институт. Наставникът от АУ или факултетния координатор предлага програма, която надгражда знанията и уменията, които студентът ще усвои.

3. Студентите, които провеждат стаж за втори път, но в различна институция. Наставникът от АУ или факултетния координатор предлага програма, която надгражда знанията и уменията, които студентът ще усвои.