Организиране на мобилността

КАТО ЕРАЗЪМ СТУДЕНТ ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

Възможност да се обучавате в европейски университет като редовен студент, без да заплащате такси за обучение или възможност за стаж /практика/ в реална работна среда.
Пълно признаване от Аграрен университет на обучението или практиката в приемащата институция. Периодът на обучението или практиката не се считат за прекъсване. Дисциплините, по които успешно сте положили изпити в приемащия университет, се признават вместо задължителните по учебен план дисциплини, ако съдържанието на учебния план на дисциплината в приемащия университет съвпада на не по-малко от 75 % със съдържанието на дисциплината в Аграрен университет. В случай, че изучавате дисциплини, които не съвпадат с учебния ви план, то те ще бъдат признати като факултативни или избираеми. Всички допълнително изучавани дисциплини се отразяват в Дипломното приложение (Diploma Supplement), което се издава на английски език.
Финансиране (субсидия) от Европейската комисия,  което да подпомогне финансово престоя ви. Размерът на субсидията се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси, който управлява дейностите по секторна програма Еразъм на национално ниво. Финансирането няма за цел да покрие всичките разходи по престоя в съответната държава. То представлява финансова подкрепа от Европейската комисия за обучението или практиката. Идеята на тази финансова подкрепа е да ви подпомогне за допълнителните разходи, които имате в приемащата държава.
Продължавате да получавате стипендията си в Аграрен университет.


Ако вече сте одобрени за Еразъм мобилност, то преди стартиране на мобилността, вие трябва:

 • Да се запознаете с информацията за Erasmus (или Exchange) студенти, публикувана на сайта на приемащия университет.
 • Да стартирате кандидатурата към приемащия университет /това е ваш ангажимент, съдействие ще получите в Еразъм офиса/. В много от университетите кандидатстването е online. Там, където не е online, се попълва кандидатура /Aplication Form/. 
 • Да изберете дисциплините, които искате да изучавате в приемащия университет.
 • Да подпишете Learning Agreement for Study или Learning agreement for Traineeship - тристранно споразумение между вас, Аграрен университет и съответната приемаща институция, в което се отразяват дисциплините, които ще изучавате или работната програма за практиката.
 • Да попълните формулярите към приемащия университет за общежитие.
 • Да кандидатствате за интензивен език курс по Еразъм /по желание/ в случай, че мобилността ви е в държава, в която се ползват по-малко изучавани и преподавани езици. 
 • Да откриете сметка в банка по ваш избор, за да ви бъде преведена субсидията по Еразъм. Субсидията се превежда в евро. Вашата сметка може да бъде в избрана от вас валута. Имайте предвид, че ако сметката ви не е в евро, то субсидията, която получавате, автоматично се конвертира по банковия курс за деня в съответната валута.
 • Да подпишете Финансово споразумение между вас и Аграрен университет. В това споразумение се договорират всички ваши права и задължения, свързани с мобилността, както и размера на финансовата подкрепа по програма Еразъм.
 • Да подпишете Декларация за предишно участие в Еразъм.
 • Да подпишете Декларация за защита на личните данни.
 • Да заплатите семестриалната си такса в Аграрен университет за семестъра (семестрите), през който се обучавате в приемащия университет.

След приключване на мобилността

В десетдневен срок от приключване на мобилността, но не по-късно от 15 октомври 2016 г., посещавате Еразъм офиса и представяте следните документи:

1. Документ от приемащата институция, който удостоверява резултатите от проведеното обучение или практика. Ако сте провели обучение, документът, който трябва да представите, се нарича Transcript of Records /Академична справка/; ако сте провели практика - Traineeship Certificate.

2. Документ от приемащата институция, удостоверяващ датите на стартиране и приключване на мобилността, ако не са отразени в Transcript of Records или Traineeship Certificate.

3. Онлайн отчет за проведеното обучение или практика, който получавате на електронната си поща.

4. Проведен онлайн тест за проверка на езиковите компетентности в началото и в края на мобилността и ако е приложимо, проведен онлайн курс.


САНКЦИИ

Финансовата подкрепа по програма Еразъм подлежи на пълно възстановяване в следните случаи:

1. Ако мобилността с цел обучение е по-кратка от 90 дни /освен ако не са налице форсмажорни обстоятелства/

2. Ако мобилността с цел практика е по-кратка от 60 дни /освен ако не са налице форсмажорни обстоятелства/.

3. Ако не представите Академична справка от приемащия университет, от която е видно, че сте взели най-малко един изпит, който ви носи не по-малко от 2 кредита. Не се признава обучението, ако взетия изпит е изпит по чужд език или спорт.

4. Ако не представите Сертификат за практика, в който са описани дейностите по време на практиката.

Частично финансиране може да бъде изискано:

1. Ако проведения период на обучение или практика, съгласно документите от приемащата институция, е различен от договорирания, но по-голям от 60 дни - за практика и 90 дни - за обучение, ще бъдат изискани средствата за разликата в дните на престой.

2. Ако не сте направили онлайн езиковия тест в началото и/или в край на мобилността, както и ако не сте провели онлайн езиковия курс /ако е приложимо/

3. Ако не сте попълнили онлайн отчета в срок от 10 дни от получаването на имейла от Европейската комисия.