Организиране на мобилността

Програма Еразъм+ ви дава възможност:

 • Да се обучавате в европейски университет като редовен студент, без да заплащате такси за обучение.
 • Да проведете за стаж /практика/ в реална работна среда.
 • Да получите финансова подкрепа (Erasmus+ grant) от Европейската комисия за периода на обучението/практиката. Размерът на субсидията се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси, който управлява дейностите по програма Еразъм+ на национално ниво. Финансовата подкрепа няма за цел да покрие всичките разходи по издръжката ви в съответната държава, тя само я подпомага. 
 • Запазвате статута си на редовен или задочен студент в Аграрен университет, както и задължението да заплатите семестриалната такса в АУ за семестъра, в който провеждате мобилност.
 • Продължавате да получавате стипендията си в Аграрен университет.


Вие сте одобрени за Еразъм+ мобилност от Аграрен университет и предстои да кандидатствате в приемащата институция

Ако кандидатствате за обучение в университет е необходимо:

 1. Да се запознаете с информацията за Erasmus+ (или Exchange) студенти, публикувана на сайта на приемащия университет.
 2. Да стартирате кандидатурата към приемащия университет /това е ваш ангажимент, съдействие може да получите в Еразъм офиса в АУ/.  Процесът на кандидатстване за обучение в голяма част от университетите е онлайн. Там, където не е онлайн, обикновено се попълва кандидатура /Aplication Form/. 
 3. Втората стъпка е да подготвите Learning Agreement for Study. Това е споразумението за обучение, което се подписва между вас, Аграрен университет и приемащия университет. За да го подготвите е необходимо да изберете от сайта на приемащия университет дисциплините, които искате да изучавате. С подписването на този документ Аграрен университет се задължава да признае резултатите от обучението ви. 
 4. Да попълните формулярите към приемащия университет за общежитие.
 5. Да кандидатствате за интензивен език курс по Еразъм /по желание и ако се предоставя от приемащия университет/. 


Вашата Еразъм+ мобилност с цел обучение може да бъде проведена след като:

 1. Получите Писмо за прием /Acceptance letter/ от приемащия университет
 2. Получите подписан от приемащия университет Learning agreement for study


Ако кандидатствате за практика в приемаща институция /университет, научноизследователски институт, фирма, селскостопанска ферма, хотел и др./ е необходимо:

 1. Приемащата институция да е партньор на Аграрен университет или да е заявила намерението си да приеме студенти за практика с Писмо за намерение.
 2. Да подготвите Learning agreement for traineeship, в който се описва работната програма на практиката и компетентностите и уменията, които ще усвоите след приключването й. Споразумението за практика е тристранен документ - подписва се от вас, от Аграрен университет и приемащата институция. Съдействие за изготвянето му ще получите в Еразъм офиса. 


Вашата Еразъм+ мобилност с цел практика може да бъде проведена след като:

 1. Получите подписан от приемащата институция Learning agreement for traineeship


След като сте одобрен от приемащата институция за провеждане на обучение или практика следва:

1. Да подпишете Договор за финансова подкрепа по програма Еразъм+ между вас и Аграрен университет. Договорът се изготвя от Еразъм офиса към Център за международна дейност след като предоставите банкова сметка, на която ще бъде преведена финансовата подкрепа. Сметката трябва да е на ваше име. Финансовата подкрепа се превежда в евро. Вашата сметка може да бъде в избрана от вас валута. Ако тази валута не е евро, финансовата подкрепа автоматично се конвертира по банковия курс за деня във валутата на банковата ви сметка.

2. Да проведете онлайн тест за проверка на знанията по езика, на който ще се проведе мобилността.

Европейската комисия ви предоставя възможност да проверите и подобрите чуждоезиковите си компетентности. За целта тя ви задължава да направите два онлайн теста на езика, на който ще проведете мобилността си и ви дава възможност да посещавате онлайн езиков курс. Тестовете са задължителни, като първият тест се провежда преди стартиране на мобилността, а вторият - след приключване на мобилността.  Преди стартирането на мобилността ви ще получите имейл от ЕК с линк към платформата OLS (Online Language Support). Имайте предвид, че в зависимост от нивото на защита на вашата електронна поща, имейлът може да попадне в папките junk или spam, не забравяйте да проверите тези папки. Следващата стъпка е да се регистрирате в платформата. Ако резултатът от първия тест е ниво В2 и нагоре, не е задължително да посещавате онлайн езиков курс. Може да го направите по желание или да изберете да посещавате онлайн езиков курс на езика на приемащата държава /ако той се различава от езика на обучение или от работния език на практиката/.  Ако резултатът ви е по-нисък от В2, платформата автоматично ще ви препрати към провеждане на онлайн езиков курс. Провеждането на онлайн езиков курс за студенти, чийто резултат от първия тест е по-нисак от ниво В2 е задължителен!

След приключване на мобилността отново ще получите имейл от ЕК с линк за провеждане на втория тест.  Линк за втори тест няма да получат единствено участници, които имат ниво С2 на първия тест. 

3. Да подпишете Декларация за предишно участие в Еразъм.

4. Да подпишете Декларация за защита на личните данни.

5. Да заплатите семестриалната си такса в Аграрен университет за семестъра (семестрите), през който провеждате Еразъм+ мобилност с цел обучение или практика.


Отчитане на проведената мобилност

В десетдневен срок от приключване на мобилността, но не по-късно от 15 октомври 2020 г., посещавате Еразъм офиса и представяте следните документи:

1. Документ от приемащата институция, който удостоверява резултатите от проведеното обучение или практика. Ако сте провели обучение трябва да представите Transcript of Records /Академична справка/; ако сте провели практика - Traineeship Certificate.

2. Документ от приемащата институция, удостоверяващ датите на стартиране и приключване на мобилността.

3. Онлайн отчет за проведеното обучение или практика, който получавате на електронната си поща.

4. Проведен онлайн тест за проверка на езиковите компетентности в началото и в края на мобилността и ако е приложимо, проведен онлайн курс.


Академично признаване на мобилността

Получавате пълно академично признаване на резултатите от обучението или практиката в приемащата институция, отразени в Transcript of Records или Traineeship Crtificate. Периодът на обучението или практиката не се считат за прекъсване, получавате служебна заверка на семестъра, в който сте провеждали мобилност.

Дисциплините, които успешно сте завършили в приемащия университет се признават със съответния брой кредити и оценка, така както са отразени в Transcript of records. Те се признават вместо задължителните по учебен план дисциплини, ако съдържанието на учебния план на дисциплината в приемащия университет съвпада на не по-малко от 75 % със съдържанието на дисциплината в Аграрен университет. В случай, че изучавате дисциплини, които не съвпадат с учебния ви план, то те ще бъдат признати като факултативни или избираеми. 

Практиката се признава като учебна-производствена практика или като преддипломен стаж, ако сте трети или четвърти курс. 

Резултатите от мобилността се отразяват в Дипломното приложение (Diploma Supplement), което се издава на английски език безплатно след подаване на молба в Учебно-информационен център.