Обща информация

Еразъм+ е програма на ЕС, наследник на секторна програма Еразъм. Програмата предлага сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта  и спорта за периода 2014-2020 г.

Програма Еразъм+ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост чрез дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Бюджетът на програмата за седемгодишния период е 14,7 млрд. евро, с увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

Програма „Еразъм+" развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в областите на образованието, обучението и младежта, като включва както вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.

Еразъм+ е резултат от интегрирането на седем европейски програми, изпълнявани от Комисията през периода 2007—2013 г. и една нова програма – Спорт:

1.  Секторни програми, които бяха обединени от Програмата за обучение през целия живот през периода 2007-2013 г.:

 • Коменски — дейности в областта на училищното образование за служители и институции;
 • Еразъм — дейности в областта на висшето образование за студенти, служители, институции и предприятия;
 • Леонардо да Винчи — дейности в областта на професионалното образование и обучение за учащи, чираци, стажанти, служители, институции и предприятия;
 • Грюндвиг — дейности в областта на ученето за възрастни за служители, институции и предприятия;;
 • Жан Моне — дейности, свързани с европейската интеграция за академичен персонал, изследователи и институции с обучението, свързано с темите на Европейския съюз

2.       „Младежта в действие" — дейности в областта на неформалното и самостоятелно учене на младежите

3.       Еразмус Мундус — съвместните магистърски степени

4.       Програма Темпус

5.       Програма Alfa

6.       Програма „Edulink

7.    Програмите за сътрудничество с индустриализираните държави в областта на висшето образование

8.      Спорт — нова програма, която за първи път финансира дейности в областта на спорта


ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СТУДЕНТИ

Мобилност на студенти

 • Период на обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция (ВУИ);
  стаж (работа с цел обучение) в чужбина в предприятие или на друго подходящо работно място
  Период на обучение в чужбина може да включва и стаж.
 • Периодът на обучение в чужбина трябва да е елемент от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен въз основа на кратък цикъл, първи цикъл (бакалавърска или равностойна степен), втори цикъл (магистърска или равностойна степен) и трети или докторски цикъл.
 • Подкрепа се предоставя и за стажове, провеждани в предприятия в чужбина в рамките на кратък, първи, втори или трети цикъл на обучение и не по-късно от една година след дипломирането на студента.


Студентите могат да се обучават или проведат своя стаж в:

 • висша учебна институция, удостоена с харта за висше образование „Еразъм"
 • във всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта. Приемащата организация може да е:
  публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително   търговски    камари,    занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
 • научноизследователски институт;
 • фондация;
 • училище/институт/образователен център (на всички равнища — от предучилищно    до    гимназиално    образование,    включително професионално образование и образование за възрастни);
 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО;
 • организация,    предоставяща    професионално   ориентиране    и консултиране, и информационни услуги.
  Всички участващи организации трябва да са установени в държави по програмата.

Дейностите за международна мобилност във висшето образование между държавите по програмата и държавите партньори ще стартират на по-късен етап в рамките на програма „Еразъм+".

Периоди на обучение

 • Обучение:  между 3 и 12 месеца (включително допълнителен период за стаж, ако е планиран).
 • Стажове: между 2 и 12 месеца.

Един студент може да получи безвъзмездни средства за периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност:

 • през   първия   цикъл   на   обучение   (бакалавърска   или   равностойна образователна степен) включително кратък цикъл (нива 5 и 6 по ЕКР);
 • през втория цикъл на обучение (магистърска или равностойна образователна степен, ниво 7 по ЕКР); и
 • през третия цикъл на обучение като докторант (докторска степен или ниво 8 по ЕКР). 

Продължителността на стажа на неотдавна завършилите образованието си студенти се прибавя към максималния 12-месечен срок на цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа.

Къде може да бъде проведена мобилността

Студентите трябва да осъществят дейността за мобилност в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Кой може да участва

Студенти, регистрирани във ВУИ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен). В случай на мобилност с цел обучение студентите трябва да са записани минимум за втората година от своя курс на висше образование. За стажове това условие не се прилага.

Неотдавна завършили висшето си образование могат да участват в стажове. Неотдавна завършилите висшето си образование трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция по време на последната година от обучението им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си.