Избор на декани в АУ

Избор на декани в АУ 29.05.2020

На 28 май се проведоха общи събрания на факултетите, на които досегашните декани представиха отчет за мандата, избрани бяха декани и факултетни съвети за нов четиригодишен период. Представяме новите декани по факултети.

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО
Доц. д-р Атанас Севов е роден в гр. София. Завършва специалност „Агрономство – полевъдство“ в АУ през 2002 г. От 2008 г. е асистент, 2011 г. защитава докторска дисертация, от 2012 г. е главен асистент, а от 2017 г. – доцент. Преподава дисциплините Фуражно производство, Ливадарство, Тревни смески и озеленяване, а пред чуждестранни студенти извежда занятия на английски език. Участва в 3 магистърски курса. Специализирал е в Китай (2010, 2018 и 2019), Турция (2013) и Холандия (2014). Научната му дейност е свързана основно с изследвания в областта на фуражното производство, ливадарството и захарната царевица. Участвал е в международни и национални проекти, като на един от тях е оперативен ръководител. Автор е на „Технология за производство на захарна царевица“. Автор е на над 40 научни публикации, съавтор е в 3 учебници и ръководства. Членува в международната организация EUCARPIA.

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО
Доц. д-р Сава Табаков е роден в гр. Бургас. Завършва специалност Лозаро-градинарство в Аграрен университет – Пловдив през 1990 г. От 1992 г. е асистент, 1995 г. – старши асистент, 1998 г. – главен асистент, 2014 г. – доктор и доцент. Преподава дисциплини: Овощарство, Помология, Производство на овощен посадъчен материал. Участва в три магистърски курса. В продължение на 10 г. е Директор на УОВБ. Провел е специализации в Гърция на тема „Качество на овощната продукция за прясна консумация и преработка“ по програма „Food and Beverage Quality Management“ (1997) и по програма Темпус на тема: „Реорганизация на обучението по градинарство в пазарен и екологичен аспект“ в University College – Дъблин, Ирландия (1998). Научната му дейност е свързана с изследвания в областта на производство на овощен посадъчен материал, интродукция и изпитване на овощни сортове и подложки, технологии за отглеждане на овощни насаждения. Интродуцира ябълковите сортове Пинова, Гала Декарли, Редкан, сливовия сорт Йо-Йо, подложките Supporter 4, Вавит и др. Участва в международни проекти. Член е на Национален експертен съвет по овощарство към МЗХГ. Автор е на над 40 научни статии и съавтор в написването на 3 учебника. 

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ
Проф. д-р Вили Харизанова е родена в гр. Пловдив. През 1979 г. завършва Английска езикова гимназия в Пловдив, през 1985 г. – специалност Растителна защита в АУ, а през 1989 г. – докторантура в катедра „Ентомология“. От 1989 г. е асистент, 1992 г. – ст. асистент, 1993 г. – гл. асистент, 1998 г. – доцент, 2012 г. – професор. Преподава дисциплините Обща ентомология, Специална ентомология, Биологична растителна защита, Взаимоотношения растение – вредител, Защита на декоративната растителност и др. През годините е била ръководител на магистърски курсове „СС фармация“, „Растителна защита“ и „Plant Medicine“. През 1993 г. специализира интегрирана растителна защита и биологичен контрол в SLU – Швеция и Wye College – Англия. Научната ù дейност е в областта на ентомологията – биологичeн контрол на насекоми, акари и плевели, инвазивни видове насекоми, интегрирана растителна защита. Научен ръководител е на 7 докторанти, 5 от които чуждестранни граждани, и на повече от 200 дипломанти. Участва в 24 научни и образователни проекта, 16 от които международни, включително по програма Еразъм+ и Хоризонт 2020. В периода 2004-2008 г. е ръководител на катедра „Ентомология“, а 2000-2008 и 2012-2016 г. е факултетен координатор по Еразъм. От 2013 г. е директор на Центъра за биологично изпитване към АУ – Пловдив, а от 2016 г. е декан на Факултета по растителна защита и агроекология.  Член е на няколко работни групи към МЗХ, член на Съвета на учените към министъра на МОСВ, член на редколегиите на сп. Plant Protection (Северна Македония), сп. Pesticides & Phytomedicine (Сърбия), сп. Растениевъдни науки, Научни трудове на АУ. Автор и съавтор е на 2 учебника, 1 ръководство, 10 книги, 1 монография, над 150 статии.

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА
Доц. д-р Димо Атанасов е роден в гр. Хасково. Завършва специалност Аграрна икономика в Аграрен университет – Пловдив през 2000 г. Последователно става асистент в катедра „Икономика“ (2007), старши асистент (2009), главен асистент (2011). През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Устойчиво развитие на млечното говедовъдство в Пловдивска област“. Факултетен координатор е по програма Еразъм и Еразъм+ от 2008 г. до 2015 г. Член на Етичната комисия към АУ от 2012 г. до 2016 г. През 2015 става доцент, а през 2016 г. е избран за декан на Факултета по икономика. 
Преподава на студенти от четирите факултета на Аграрен университет – Пловдив и на чуждестранни студенти по Програма Еразъм+ на български и английски език дисциплините: Стопанска логистика, Аграрна икономика, Европейска аграрна политика, Икономика на околната среда, Устойчиво аграрно развитие, Икономическа оценка и отчет на земите, Иновации и иновационни политики.
Научната дейност на доц. д-р Атанасов е свързана основно с изследвания в областта на иновационните технологии и прецизното земеделие, икономическата жизненост, ефективност и устойчивост на аграрните системи и сектори.
Научен ръководител е на 4 докторанти. Над 30 студенти са защитили дипломните си работи под неговото ръководство. Участва в 5 международни научноизследователски проекта, на 3 от които е ръководител. Националните проекти с участието на доц. д-р Атанасов са 8, като от тях 3 са осъществени с негово ръководство.
Общият брой на научните му публикации е над 50, от които 2 учебни помагала и 1 монография. Резултати от негови научни изследвания са цитирани в над 30 български и чуждестранни публикации.