Кандидатстване за стипендии

Кандидатстване за стипендии 28.04.2020

На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 6 от ПМС 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации /ДВ бр.44 от 2000 г, посл.изм. бр. 9 от 2020 г./ и решение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, взето с Протокол № 1 от 24.04.2020 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

1. Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия за учебната 2019/2020 год. – летен семестър от студентите – български граждани и граждани на ЕС и на Европейското икономическо пространство в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ - редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет по чл.1, ал.1, т. 1 и т.5 на ПМС 90/2000 г., да бъдат, както следва:

а./ срок за подаване от 27.04.2020  г. до 15.05.2020 г. вкл.;

б./ заявление-декларация по утвърдения образец;

в./ удостоверение за IBAN на притежавана лична картова сметка в Уникредит Булбанк. Студентите-първокурсници могат да подадат документи и без удостоверение за IBAN на притежавана лична картова сметка в Уникредит Булбанк, но се задължават да предоставят такова в седемдневен срок от обявяване на класирането.

2. За „стипендия за успех“ могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет от втори и следващи курсове, които имат среден семестриален успех от предходните два семестъра от 4,00 до 6,00, независимо от дохода и са без невзети изпити, учебни и производствени практики през срока на обучението.

2.1. Студентите, които кандидатстват за стипендия за успех изпращат на електронна поща apply@au-plovdiv.bg попълнено заявление-декларация с отбелязване на  „стипендия за успех“. Съответният деканат проверява и потвърждава вписания в заявлението-декларация среден семестриален успех от предходните два семестъра /предходен семестър за първокурснците/, както и обстоятелствата: записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. и взети всички изпити, учебни и производствени практики за срока на обучение.

3. За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет от втори и следващи курсове в специалностите от ОКС „бакалавър“:

- Агрономство /полевъдство/;

- Зооинженерство;

- Растителни биотехнологии;

- Агрономство /лозаро-градинарство/;

- Аграрно инженерство;

- Декоративно градинарство;

- Агрономство /тропично и субтропично земеделие/;

- Растителна защита;

- Екология и опазване на околната среда 

и  курсове от ОКС „магистър“:

- „Агробизнес“;

- „Мениджмънт на растителната защита“;

- „Растителна защита“;

- „Опазване на биологичното разнообразие“;

- „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“;

- „Селекция и репродукция на животните“;

- „Лозарство с основи на винарството“

3.1. Студентите, които кандидатстват за стипендия за успех в приоритетно направление изпращат на електронна поща apply@au-plovdiv.bg попълнено заявление-декларация с отбелязване на  „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“. Съответният деканат проверява и потвърждава вписания в заявлението-декларация среден семестриален успех от предходните два семестъра  /предходен семестър за първокурснците/, както и обстоятелствата: записан летен семестър на  учебната 2019/2020 г. и взети всички изпити, учебни и производствени практики за срока на обучение.

3.2. Кандидатите следва да имат  успех от 5,00 до 6,00 и да нямат невзети изпити и практики, включително и при обучение по секторна програма Еразъм.

 4. Обявените в т. 1, буква а./ срокове за кандидатстване се отнасят само за подаването на документи за кандидатстване за "стипендия за успех" и "стипендия за успех в приоритетно професионално направление". Кандидатстването за "социална стипендия" и "еднократна помощ" ще бъде организирано допълнително и регламентирано в самостоятелна заповед.

5. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет могат да кандидатстват за стипендия  за втора и следващи години от обучението си при успех не по-нисък от 4,00. За първата година от обучението им, стипендия се отпуска независимо от успеха.

5.1. Студентите представят:

а./ заверено от деканата заявление-декларация.  От деканата заверката е за записан летен семестър на учебна 2019/2020 г., а за тези от втори и следващи курсове и среден семестриален успех от предходните два семестъра.

б./ удостоверение за IBAN на притежавана лична картова сметка – за лица над 18 години.

5.2. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на АУ.

5.3. Стипендията на чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет и междуправителствени спогодби е в размер 240 лв.

6. Броят на  стипендиите, които ще се отпуснат за летен семестър на учебната 2019/2020 г. е както следва:

- 101  стипендии за успех по т. 2

53  стипендии за успех в приоритетно професионално направление по т. 3

7. Класирането се извършва по следния ред:

а./ за „стипендия за успех“ - по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии, разпределени на квотен принцип по факултети, както следва:

- за Факултета по агрономство – 26 бр.

- за Факултета по лозаро-градинарство –  30 бр.

- за Факултета по растителна защита и агроекология – 31 бр.

- за Факултета по икономика – 13 бр.

б./ за „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ - по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии, разпределени на квотен принцип по факултети, както следва:

- за Факултета по агрономство – 16 бр.

- за Факултета по лозаро-градинарство –  18 бр.

- за Факултета по растителна защита и агроекология – 19 бр.

 в./ стипендии се отпускат на  студентите, извън определения по т. 6 брой, при равен бал с последния класиран в категорията;

г./ класираните   студенти се разпределят по групи:

 І-ва  група с успех 6,00                          

 ІІ-ра група с успех от 5,50 до 5,99        

 ІІІ-та група с успех от 4,50 до 5,49       

 ІV-та група с успех от 4,00 до 4,49   

8. Студентите могат да кандидатстват и да получават едновременно  стипендия по т. 2 и по т. 3.

9. Когато кандидатстват за повече от една стипендия или за стипендия и помощ, студентите отбелязват в едно заявление-декларация  всяка стипендия.

10. Стипендии   се изплащат само по картова сметка. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредит Булбанк при договорените с АУ преференциални условия като се легитимират със студентската книжка.

11. Документите за стипендии се подават неприсъствено, чрез изпращане на електронна поща apply@au-plovdiv.bg. За въпроси и консултации заинтересованите лица следва да се обръщат към отдел "Счетоводството" /ЛГФ/ и гл. счетоводител.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на гл. счетоводител.            Настоящата заповед да се доведе до знанието на ФСО, УИЦ и студентите за сведение и изпълнение.

ЗАПОВЕД