Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите

Насоки за провеждане на общите събрания на факултетите 20.05.2020

Към настоящият момент, в условията на епидемиологична обстановка и при спазване на изискванията на т.8 от  Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно забрана за организирани събирания на повече от 10 лица, препоръчваме при провеждане на  Общи събрания на Факултетите, основната част от събранията, касаеща предложенията за избор на председател и зам.- председател на общото събрание, обсъждане на отчета на декана и кандидатурите за декан да се проведат през електронната платформа Microsoft Teams, ползвана от Университета.

Преди започване на събранието членовете на ОС  се регистрират  при влизане в сградата на факултета.

Самият избор на:

  • Председатели и заместник-председател на ОС на Факултета;
  • Декан;
  • Членове на Факултетния съвет,

следва да се проведе лично и присъствено пред определените изборни комисии, като се попълни бюлетина и се пусне в съответното изборно бюро. При гласуване, ще е задължително всеки член на Общото събрание да се подписва при получаване на бюлетината и при нейното пускане, като му се осигури място за таен вот. С полагането на подписа си в списъка с гласувалите  всеки член на Общото събрание декларира и участието си в избoра и съответно участието си при формиране на кворума за проведеното Общо събрание. При организиране на гласуването и избора на съответните позиции следва да се спазват изискванията на епидемиологичните мерки, въведени със Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г., като не се струпват повече от 10 човека пред изборно бюро и се осигурява достатъчен времеви интервал.

При провеждане на Общите събрания през онлайн платформата, от специалистите по ИТ на Университета, ще бъдат създадени съответните „екипи“ за провеждане на конкретното Общо събрание, като членовете на Общото събрание ще имат съответните профили и ще могат да вземат участие в обсъждането и в явното гласуване, където е необходимо, като се отчита и записва техния глас.

По време на провеждането на Общото събрание на всеки факултет, ще има осигурен ИТ специалист, който да подпомага самата онлайн дейност и ще разрешава евентуалното  възникване на  някакъв проблем с връзката.

Горните разпоредби са в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. - ДВ, БР. 44 от  2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), и по специално с чл. 6а, ал.1, където е посочено, че:

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.

За законосъобразността на събранията  и уточняващи въпроси отговаря  Венелин Цеков /юрисконсулт на АУ/.