Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите 09.06.2020

Уважаеми колеги,

във връзка с попълването на данните в обновения Регистър на академичния състав се налага смяна на отчетните форми за преподавателската заетост.

Съгласно с новите изисквания за подаване на информация към Регистъра, отчитането вече ще се извършва два пъти годишно - по отделно за първи и втори семестър.

Новите изисквания налагат спешно да бъдат попълнени и подадени в Учебно-информационния център отчетите за първия семестър на учебната 2019/2020 година. Попълнените отчети на всички преподаватели за първия семестър трябва да се предадат в УИЦ при гл. експ. Златка Романова в срок до 16,00 ч. на 15.06.2020 г.

Индивидуалните отчети следва да бъдат попълнени електронно, след което да се разпечатат и подпишат в два екземпляра. Утвърждаването им  ще се извърши по съответниия ред след тяхната проверка и съгласуване с УИЦ.

С цел по-лесно организиране на информацията, предлагаме на Вашето внимание обновена и адаптирана към изискванията на МОН бланка за отчитане на заетостта през първия семестър:

Индивидуален отчет

Бланка декларация за осигурителен доход - прилагана с отчета за хоноруваните преподаватели