Customer`s Profile

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции

.

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

.

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив

.

Изпълнение на СМР на обекти на Аграрен университет - Пловдив

.

Доставка на компютърна техника - 15 броя персонални компютри

.