Процедури с обява

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

.

Изпълнение на СМР на обекти на Аграрен университет - Пловдив

.

Доставка на компютърна техника - 15 броя персонални компютри

.

Доставка на периферна техника, копири и мултимедии за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

В предмета на поръчката е включена доставка на нова техника, съобразно технически характеристики посочени в настоящата документация – техническа спецификация. Бройката на техниката също е посочена в техническата спецификация.

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – преносими компютри

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – преносими компютри“ В предмета на поръчката е включена доставка на нова компютърна техника – преносими компютри съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.