Customer`s Profile

Доставка на лабораторна апаратура необходима за Аграрен университет - Пловдив

Предмет на обществената поръчка – „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив“ 

Доставка на микровълнова система за минерализация на проби

Доставка на Микровълнова система за минерализация на проби, с минимални технически характеристики.

Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив

Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив, съобразно техническа спецификация и количествена сметка посочващи конкретните видове дейности, приложени към документацията за участие.

Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

Предмет на обществената поръчка е свързана с Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив. Процедурата включва 8 /осем/ обособени позиции.

Доставка на високопроходим автомобил (джип) за осъществяване на дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с реализация на проект: „AGRO_LESS

Доставка на високопроходим автомобил (джип) за осъществяване на дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с реализация на проект: „AGRO_LESS", финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.,  договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

Извършване на Строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив

Извършване на Строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив.