Обява

17.09.2019

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и    чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, на недвижим имот, „Гаражна клетка” с полезна площ от 21 кв.м., представляваща част от „Гаражни клетки 5 броя” находящи се в землището на село Брестник, Община „Родопи”, имот № 004001, собственост на “АГРАРЕН  УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ” – гр. Пловдив. Първоначалната тръжна, месечна наемна цена е в размер на:   50 лева без ДДС. Документи се закупуват в касата на Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, при цена от 120 лева с включено ДДС. Депозит за участие – 500 лева, платим в касата на Университет или по банкова сметка. Документи се приемат до 12:00 ч. на 18.10.2019г. в служба „Деловодство“ на Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, сграда Ректорат. Търгът ще се проведе на 21.10.2019г. от 10 ч в сграда «Ректорат», на Аграрен университет – Пловдив, бул. «Менделеев» №12. Пълна информация за условията на търга може да намерите на интернет страницата на университета или на информационното табло в сграда «Ректорат» на Аграрен университет – Пловдив,  бул. «Менделеев» №12 - служба „Деловодство».