Обява

17.11.2016

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и  чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт №3452/11.05.2000 г., представляващ: 

  • оранжерийни съоръжения от общо 2400 кв. м., 6 бр. метални,  не оборудвани с полиетиленово покритие оранжерии, находящи се в имот №002057, в землището на Пловдив – Тракия, предназначени за стопански нужди – отглеждане  на  оранжерийна продукция;
  • оранжерийно съоръжение от общо 1100 кв.м., 1 бр. стоманено-стъклена оранжерия, находящи се в имот №002057, в землището на Пловдив – Тракия, предназначена за стопански нужди – отглеждане  на  оранжерийна продукция;

Първоначалната тръжна, обща  месечна наемна цена е в размер на 1550 лева /без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.12.2016 г. от 09 ч в сградата на АУ – Пловдив. Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,    до 12 ч. на  всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 16.12.2016 г. Депозит за участие - в размер на  1550 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета до 12.12.2016 г. Тръжна документация се закупува от касата на АУ – Пловдив, от 10 до 14 ч. на  всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 12.12.2016 г., при цена 50 лв. без включено ДДС.

* обявата се публикува в местен и централен ежедневник.