Обява

03.08.2017

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, описан в акт за публична държавна собственост № 6628/2007 г., представляващ сграда (необорудван остъклен павилион) с идентификатор №56784.540.1046.37 – (145-147 кв.м.), предназначен за стопански нужди. Първоначалната тръжна, минимално определена месечна наемна цена за имота е в размер на:  850 лева без ДДС. Наемателят е длъжен да направи инвестиция за своя сметка, в общ размер не по-малък от 20 000 лева без ДДС, която следва да се извърши в срок до 90 дни от датата на подписване на договора и влизане във владение на наемателя. Определеният наем за имота  не може да се прихваща срещу стойността на извършената инвестиция. Имотът се отдава под наем срещу заплащане на месечен наем. Търгът ще се проведе на 05.09.2017 г. от 10 ч. в сграда Ректорат на университета. Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, до дата 04.09.2017 г. Депозит за участие - в размер на 3000 лв., платен по банковата сметка на  университета в срок - 04.09.2017 г., до 12 ч. Тръжна документация се закупува от касата на университета,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, в срок до 04.09.2017 г., при цена 100 лв. без ДДС. В седмицата от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г., поради излизане на целия университет във ваканция, няма да може да бъде закупувана документация и да се извършва оглед на обекта.