Tourism Department

Tourism Department has been in the structure of the Faculty of Economics at the Agricultural University – Plovdiv since 2006. The department offers high-quality training in the professional area of tourism /code 3.9/.  The following majors have been developed:

Bachelor`s Degree Programmes: 

 • Agricultural Tourism – full-time and part-time modes of study;

Master`s Degree Programmes:

 • Tourism Management – full-time and part-time modes of study;
 • Ecological Tourism – full-time and part-time modes of study.

There are two active interdisciplinary master's degree courses: Economics and Management of Tourism Business and Sustainable Use of Nature and Ecological Tourism.

The department provides training secured by highly-qualified lecturers possessing specific knowledge and competencies in the field of rural tourism and rural development. Lecturers at the department are attracted as experts at the Ministry of Tourism, the Ministry of Agriculture and Food, non-governmental organizations and a number of scientific and practical projects.

The theoretical training emphasizes on special and specializing tourism-related subjects included in the curricula. The fundamental disciplines provide the theoretical grounding necessary for the professional preparation of students.

The quality of tourism training at the Agrarian University - Plovdiv is guaranteed by over 35 operating contracts, which include partnership contracts with tourism business representatives across the country and abroad. These partner organizations provide practical training to tourism students of AU and ensure, to a great extent, their prospective professional realization. 

A proof for good work of the department`s academic staff is the high grade, recently given by the National Evaluation and Accreditation Agency – 8.62, record № 08/26.04.2018. It lists the Agricultural University - Plovdiv /with the professional area 3.9 Tourism/ among the top five higher educational institutions in Bulgaria in the national ranking for professional area 3.9 Tourism, the index Accreditation Evaluation.

Административно право и административен процес

Дисциплината „Административно право и административен процес” е една от основните юридически дисциплини и има за цел да даде знания на магистрантите за правната организация и функциониране на държавното управление, за методите и формите на административната дейност, контрола върху нея, за отговор ...

Въведение в туризма

“Въведение в туризма” е основна профилираща дисциплина за студентите от професионално направление „Туризъм“. 

Целта на обучението е придобиване на теоретични знания като основа на останалите специални дисциплини, в които те се разширяват и д ...

География на туризма

Учебната програма е разработена за нуждите на обучението на студентите от специалност „Аграрен туризъм“ на Аграрен университет – Пловдив. 

Настоящият курс по „География на туризма“ е насочен към усвояването на знания за териториалното разпол ...

Икономическа социология

Предмет на изследване от страна на икономическата социология се явява взаимодействието между икономиката и обществото, влиянието  на извън икономическите фактори върху икономическото развитие, социалният контекст на икономическите процеси. Икономическата социология позволява ...

Макрорегулиране на туризма

Обучението по дисциплината Макрорегулиране на туризма цели формиране на знания за процеса на регулирането на туристическия бизнес в неговите макро рамки. В съдържанието й са включени теоретични и приложни въпроси за: взаимовръзките между политиката и регулирането на туризма; ...

Маркетинг в туризма

Целта на дисциплината „Маркетинг в туризма“ е студентите да получат знания за съвременните маркетингови концепции и практики в областта на туризма. Обучаваните се запознават с маркетинговата философия, маркетинговия управленски процес и маркетинговия инструментариум. 
< ...

Основи на правото

“Основи на правото” дава най-необходимите и основни познания на студентите, обучаващи се на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”. 

Основната концепция, залегнала в учебната програма е, че дисциплината е с хуманитарна и теоретична ...

Основи на правото и нормативно-правна уредба в туризма

Дисциплината “Основи на правото и нормативно-правна уредба в туризма” по своя обем и тематична насоченост е съобразена със специфичните изисквания на специалност “Аграрен туризъм”.
 
В хода на обучението студентите ще формират основни познания за вида и характера н ...

Политология

Основната цел на дисциплината „Политология” е да запознае студентите с еволюцията на политическата мисъл от Платон и Аристотел до наши дни. Съобразявайки се с хорариума, ние акцентираме върху мислители, които имат най-съществен принос за развитието на теорията на политиката.< ...

Селски и аграрен туризъм

Селският туризъм е важен ресурс за диверсифициране на икономическите дейности и развитие на селските райони чрез стимулирането на дребния и среден бизнес. С оглед на туристическото райониране на страната, той може да се разглежда и като фактор за диверсификацията на туристиче ...

Социална психология и туристическо поведение

Основна цел на дисциплината “Социална психология и туристическо поведение” е да даде на студентите от специалност “Аграрен туризъм” необходимите знания за общуването и взаимното разбиране между туристическия персонал, от една страна, и туристите, от друта. Чрез тези знания и ...

Социология

Настоящият курс има за цел да:

 • запознае студентите с базовите социологически понятия и теории;
 • разкрие пред тях социалния контекст на икономическата система и институции /в т.ч. и в сферата на туризма/;
 • запознае студентите с практиките на потребителското поведение;
 • Специализирани видове туризъм

  Предимствата и възможностите за развитие на България като туристическа дестинация е развитието на специализираните видове туризъм. Налице са необходимите природни и антропогенни ресурси, държавна политика, специализирана настанителна база.

  В тази в ...

  Териториално устройство на туризма

  Учебната програма е разработена за нуждите на обучението на студентите от специалност „Аграрен туризъм“ на Аграрен университет – Пловдив. Настоящият курс по „Териториално устройство на туризма“ е насочен към усвояването на знания за териториално-устройственото планиране на де ...

  Туристическа политика

  Обучението по дисциплината Туристическа политика цели формиране на знания за спецификата на туристическата политика, провеждана от държавните, европейските и международни институции в сферата на туризма. В процеса на обучение студентите придобиват  знания за туристически ...

  Туристически ресурси

  Учебната програма е разработена за нуждите на обучението на студентите от специалност „Аграрен туризъм“ на Аграрен университет – Пловдив. 

  Настоящият курс по „Туристически ресурси“ е насочен към усвояването на знания за видовете туристичес ...

  Туроператорска, агентска и транспортна дейност

  Основната цел на дисциплината е да даде необходимите теотетични и практически знания за дейността на пътническите агенции и технология и организация на обслужването на туристите с различните видове транспорт. Основната концепция, залегнала в програмата е, че интегрираният хар ...

  Търговско право

  Дисциплината „Търговско право” е една от гражданскоправните дисциплини, които се изучават от студентите от специалност „Бизнес икономика” във факултет „Икономика” и има за предмет търговското право като отрасъл на действащото обективно право. Познанията по търговско право са ...

  Управление на туризма

  Учебната дисциплина “Управление на туризма” е профилираща за студентите от професионално направление Туризъм, специалност “Аграрен Туризъм”. 

  В процеса на обучението се усвояват ключови професионални компетенции по управление на туризма на ...

  Управление на човешките ресурси в туризма

  Целта на курса е студентите да получат теоретични знания и известни практически умения, отнасящи се до един от най-важните аспекти на управлението на съвременната фирма – управлението на човешките ресурси, т.е. на хората, работещи и осигуряващи успеха или неуспеха на всяка фи ...

  Философия

  Дисциплината “Философия” е да даде на студентите необходимите знания за тяхната бъдеща реализация като бакалаври по туризъм. Основната идея, залегнала в курса от лекци е, че философията е фундаментално-теоретична основа на научното познание. Усвояването на определени философс ...

  Хотелиерство

  Основната цел на дисциплината е да даде необходимите теоретични и практически знания за технологията, организацията и управлението на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения  в светлината на съвременните постижения на науката. ...

...