Членство в организации

BUA.jpg#asset:3889


Основната цел на Асоциацията на балканските университети е да очертае визия за бъдещето на Балканския регион чрез университетите, библиотеките, изследователските центрове, като се основава на глобалните ценности, отчитайки потребностите на времето. В организацията, създадена през 2008 г., членуват 59 висши училища от всички страни на Балканския полуостров. Сред водещите задачи на асоциацията са създаване на научна мрежа и съвместни научни изследвания в областта на езика, културата, изкуството, историята, икономиката, образованието и спорта, подобряване на сътрудничеството между университетите в региона, улесняване на мобилността на преподавателите и студентите, съвместно кандидатстване по проекти, подготовка на съвместни бакалавърски и магистърски програми.


C.E.D.R. (Европейска асоциация по аграрно право)