Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти (информационни листове)


Дог. №Наименование:Катедра:Научен р-л/
Оперативен р-л:
106-17Продуктивни и функционални качества на видове и хибриди от сем. Acipenseridaeпри отглеждане за месо в условията на суперинтензивна технология в БългарияЖивотновъдни наукидоц. д-р Людмила Николова
207-17Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на амилолитични млечно-кисели бактерии изолирани от спонтанно ферментирали тестаМикробиологиягл. ас. д-р Мариана Петкова
308-17Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването ѝ чрез биостимуланти и листни торовеЗемеделие и хербологияд-р Н.Нешев
409-17Разработване на модел на енергоефективен модул за отоплителни инсталацииМеханизациядоц. д-р Г. Комитов/ ас. Ив. Митков
510-17Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)Генетика и селекциядоц. д-р Марина Марчева/ гл. ас. д-р Силвия Василева
611-17Специфичност на етеричното масло на някои видове хвойна (Juniperus), разпространени в България и оценка на фунгицидната му активностФитопатологиягл. ас. д-р Нешка Георгиева Пиперкова
713-17“Студентски спортни дни в АУ-Пловдив-2016“   ДЕПСст. преп. Л. Атанасов/ ст. преп. Ив. Ненкова
805-16
Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки при прасковени, черешови и сливови сортове в насаждение
Овощарстводоц. д-р Антон Йорданов
906-16Оптимизиране свойствата на нанесени оксиди  Cu-Mn катализатори за очистване на отрадни газове от токсични компонентиОбща химиядоц. д-р Димитър Димитров/ ас. д-р Е. Коленцова
1011-16Паразити и паразитни съобщества на сладководни риби от река Дунав, български участък и тяхната биоиндикаторна значимостЕООСгл. ас. д-р Соня Шукерова
11
12
13