Правила за финансиране на публикационната дейност на преподаватели от АУ

Правила за финансиране по проект 17-12

По проекта се финансират се следните дейности свързани с публикационната активност на преподаватели от Аграрния университет, както следва:

  1. Такса за участие на преподаватели на АУ в конференции, симпозиуми и др, материалите от които се реферират само в WEB of Science – размер на финансирането до 500 лв.
  2. Таксата за участие и разходи свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и др, материалите от които се реферират в Scopus - размер на финансирането до 1500 лв. 
  3. Таксата за публикуване на статии в списания реферирани от WEB of Science и Scopus – размер на финансирането съгласно таксите за публикуване в съответното списание. 
  4. Индивидуален и университетски членски внос в професионални организации като Acta Horticulture и др.

Всеки преподавател има право на две финансирания на година. 
За одобрените но неизползвани средства, отпуснати досега по проект 17-12 ще се прилагат новите правила на проекта.
Правилата са приети на заседание на УС на ЦНИ проведено на 29.05.2019 г.